مقاله طراحی سنجه و بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان شهرداری مطالعه موردی شهرداری کلان شهر اهواز در سال ۹۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مطالعات مدیریت شهری از صفحه ۶۱ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: طراحی سنجه و بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان شهرداری مطالعه موردی شهرداری کلان شهر اهواز در سال ۹۱
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحلیل مولفه اصلی
مقاله رضایت شغلی
مقاله رگرسیون گام به گام
مقاله شهرداری
مقاله مدیریت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سپهوند احسان
جناب آقای / سرکار خانم: محمدرضایی رسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف پژوهش: یکی از مسائل مدیریتی که بیشتر مورد توجه دانشمندان قرار گرفته مدیریت بهینه منابع انسانی می باشد که در افزایش بهره وری یک سازمان نقش کلیدی ایفا می کند و یکی از جنبه های مهم مدیریت بهینه منابع انسانی رضایت شغلی کارکنان است. هدف این پژوهش طراحی ابزاری برای سنجش رضایت شغلی کارکنان شهرداری اهواز فراخور شرایط شغلی خاص ایشان و سپس تحلیل این عوامل است.
روش پژوهش: در این پژوهش برای طراحی سنجه از اختلاط و تعدیل پرسشنامه های معتبر استفاده شد بنابراین در ابتدا با استفاده از تحلیل مولفه اصلی مولفه های دخیل در تبیین ماهیت رضایت شغلی شناسایی شدند، سپس نقش هر یک از این مولفه ها در پیش بینی رضایت شغلی با استفاده از رگرسیون گام به گام مشخص گردید. برای بررسی اختلاف بین رضایت شغلی گروه های مختلف شغلی بسته به نوع آزمون مورد نیاز از تحلیل واریانس و آزمون تی استودنت استفاده شد.
یافته ها: مولفه های حمایت، عدالت، سرپرستی، ماهیت کار و تسهیلات شغلی مهم ترین عوامل تبیین کننده رضایت شغلی هستند. نتایج نشان از اختلاف معنی دار بین گروه های مختلف سنی و سابقه کار با رضایت شغلی داشت همچنین بین جنسیت و سطح تحصیلات با رضایت شغلی اختلاف معنی داری مشاهده نشد.