مقاله طراحی سازه های اگروباکتریومی به منظور تولید گیاهان تراریخته مقاوم به شوری، خشکی و سرما فاقد نشانگر آنتی بیوتیکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در زیست فناوری میکروارگانیسم های محیطی (علوم زیستی) از صفحه ۷۳ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: طراحی سازه های اگروباکتریومی به منظور تولید گیاهان تراریخته مقاوم به شوری، خشکی و سرما فاقد نشانگر آنتی بیوتیکی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بتائین آلدهید دهیدروژناز
مقاله حامل اگروباکتریومی
مقاله ژن نشانگر غیر آنتی بیوتیکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محسن پور مطهره
جناب آقای / سرکار خانم: توحیدفر مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: محسن پور محدثه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در بیشتر مطالعات مرتبط با انتقال ژن به گیاهان، از ژن های مقاومت به آنتی بیوتیک برای بازیابی گیاهان تراریخته استفاده می شود، اما معرفی چنین محصولاتی به درون زنجیره غذایی ممکن است نگرانی هایی را از لحاظ ایمنی زیستی منجر گردد. در این تحقیق ژن بتائین آلدهید دهیدروژناز (BADH) به عنوان یک نشانگر غیرآنتی بیوتیکی ایمن و با ارزش، در ساخت وکتورهای اگروباکتریومی مناسب برای تراریزش گیاهان مورد استفاده قرار گرفت. توالی ژن مذکور از منشا اسفناج از ۶۱۱۱ جفت باز با دربرداشتن چهارده اینترون، به ۱۴۹۴ جفت باز پس از حذف اینترون ها کاهش یافت و با تغییر توالی نوکلئوتیدی بدون تغییر در اسیدآمینه، هشت جایگاه های آنزیمی داخلی ناحیه کدکننده این ژن حذف گردید. توالی قسمت کد کننده ژن BADH که با ناحیه بدون ترجمه ۵ مربوط به T7gene10 فاژی همجوش شده و در وکتور پلاستیدی pB کلون سازی گردیده بود، طی مراحلی پس از هضم آنزیمی دوگانه، صاف نمودن انتهای چسبنده قطعه، ایجاد کدون آغازین ATG و افزودن تک نوکلئوتید آدنین، ابتدا در ناقل اولیه pTZ57T/A کلون سازی شده و سپس در ناحیه T-DNA دو حامل دوگانه اگروباکتریومی کلون سازی مجدد گردید. دو حامل نوترکیب نهایی pBI-BADH و Pbi (-k) BADHدر این تحقیق حاصل شدند که ژن بتائین آلدهید دهیدروژناز را تحت پیشبر CaMV35S و پایانبر Nos دربر دارند. حامل pBI (-k) BADH فاقد هر گونه نشانگر آنتی بیوتیکی بوده و می تواند به تنهایی برای تراریزش گیاهان با هدف ایجاد مقاومت بالا به شوری، خشکی و سرما، مورد استفاده قرار گیرد. امکان کلون سازی کاست های ژنی دیگر ایجادکننده صفات با ارزش در این ناقل در نظر گرفته شده است که استفاده از آن ها می تواند به تولید گیاهان تراریخته چندمنظوره عاری از نشانگر و فاقد نگرانی های ایمنی زیستی منجر گردد.