مقاله طراحی الگوی مناسب مدیریت منطقه ای در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مطالعات مدیریت شهری از صفحه ۲۹ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: طراحی الگوی مناسب مدیریت منطقه ای در ایران
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منطقه
مقاله مدیریت منطقه ای
مقاله طرح توسعه و عمران ناحیه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نظری علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمیان غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف پژوهش: قانون نظام تقسیمات کشوری، سطوح مختلف این تقسیمات را به شرح استان، شهرستان، بخش، شهر، دهستان و روستا معین نموده است. علاوه بر این مطالعات طرح کالبدی ملی ایران که توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و تصویب شده است، قلمرو کشور ایران را به ۱۰ منطقه و ۸۵ ناحیه برنامه ریزی و عملکردی تقسیم نموده است. با توجه به اینکه هر یک از سطوح نظام تقسیمات کشوری اعم از استان، شهرستان و بخش در وضعیت موجود از نهاد مدیریت مربوط به خود برخوردار می باشد، این موضوع در خصوص قلمرو ناحیه مصداق نداشته و قلمرو ناحیه فاقد متولی مدیریت می باشد. بر این اساس در تحقیق حاضر سعی بر آن است تا با شناخت مسائل و مشکلات حاکم بر مدیریت قلمرو نواحی در ایران و تجزیه و تحلیل آن ها، به الگوی مناسبی از مدیریت این نواحی دست یافته و این الگو را در قلمرو نواحی کشور نهادینه نمود.
روش پژوهش: روش تحقیق روش توصیفی است. روش گردآوری داده ها نیز عبارت از پرسشنامه و استفاده از منابع کتابخانه ای است. جامعه آماری تحقیق حاضر نیز شامل گروه کارشناسان و صاحب نظران مدیریت و برنامه ریزی ناحیه ای و نیز اسناد مربوط به طرح های توسعه و عمران ناحیه ای است.
یافته ها: یافته های تحقیق در محورهای مطالعاتی عوامل و عناصر تاثیرگذار در مدیریت قلمرو ناحیه، روابط سازمانی میان عوامل و عناصر و سازمان های دخیل در مدیریت ناحیه و ابزارهای مورد نیاز مدیریت ناحیه در دو بخش یافته حاصل از پرسشنامه و یافته های حاصل از مطالعات اسنادی و طرح های توسعه و عمران ناحیه به دست آمده است. بر اساس این یافته ها، مدیریت قلمرو ناحیه به سازمان جدیدی نیاز داشته و عوامل و عناصر سازمانی مرتبط با بر قراری ارتباط سازمانی مطلوب، این مدیریت را به سرانجام خواهند رساند.
نتیجه گیری: بر مبنای محورهای مورد اشاره در فوق و بر اساس شناخت و مطالعه صورت گرفته در هر یک از این محورها، با به کارگیری روش تجزیه و تحلیل مبتنی بر روش SWOT، جداول مربوطه در هر یک از این محورها تهیه شده و این جداول به عنوان مبنایی برای استخراج راهبردها به منظور استفاده در طراحی الگوی پیشنهادی مدیریت قلمرو ناحیه بوده است. منطبق بر جداولSWOT  تهیه شده، ابتدا راهبردهای لازم به منظور مدیریت قلمرو ناحیه استخراج شده و بر اساس راهبردهای مستخرج از تجزیه و تحلیل یافته ها، الگوی مناسب مدیریت ناحیه در قلمرو کشور ارائه شده است.