مقاله طراحی الگوی تعاملی توانمندسازی سرمایه انسانی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در نیروهای مسلح (مطالعه موردی: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در راهبرد دفاعی از صفحه ۱ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: طراحی الگوی تعاملی توانمندسازی سرمایه انسانی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در نیروهای مسلح (مطالعه موردی: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی)
این مقاله دارای ۴۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توانمندسازی
مقاله سرمایه انسانی
مقاله فناوری اطلاعات و ارتباطات
مقاله الگو
مقاله سازمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرهی علی
جناب آقای / سرکار خانم: سنجقی محمدابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: باقری مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: طلایی محمدحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسی ها نشان داده اند که فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند منجر به افزایش دانش و مهارت های کارکنان شود. هدف این مقاله، دستیابی به الگوی تعاملی توانمندسازی سرمایه انسانی سپاه پاسداران مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد. روش تحقیق، توصیفی – همبستگی بوده و از نظر هدف، در دسته پژوهش های کاربردی و توسعه ای قرار می گیرد. نمونه آماری در سازمان مورد مطالعه، شامل مدیران و کارشناسان معاونت های ستادی می باشد. برای آزمون فرضیه ها و الگوی مفهومی پژوهش از الگوی معادله های ساختاری، آزمون های همبستگی و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشانگر آن است که بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و توانمندسازی سرمایه انسانی ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین نتایج، گویای آن است که سرمایه انسانی به عنوان متغیر میانجی، تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمندسازی کارکنان را در سازمان مورد مطالعه شدت می بخشد.