مقاله طراحی الگوی تعالی سازمانی صنعت سلولزی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در مطالعات کمی در مدیریت از صفحه ۱۶۲ تا ۱۸۰ منتشر شده است.
نام: طراحی الگوی تعالی سازمانی صنعت سلولزی ایران
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعالی سازمانی
مقاله صنعت سلولزی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی سیدعباس
جناب آقای / سرکار خانم: نیکوکار غلامحسین
جناب آقای / سرکار خانم: محمدصادقی محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: امروزه بحث تعالی سازمانی در جهان بعنوان یک موضوع پیشرو وموثر در جریان است و بسیاری از کشورها و سازمانها در تلاش برای اجرای تعالی هستند. در این راستا، سعی در جهت بهبود این الگوها نموده و باتوجه به فرهنگ و شرایط اجتماعی و سیاسی حاکم برکشور خود الگوهای متعددی را طراحی نموده اند. این تحقیق با هدف اصلی، «طراحی الگوی تعالی سازمانی صنعت سلولزی ایران» و تعیین ابعاد و مولفه ها، اولویت های ابعاد و مولفه ها و نیز رابطه میان ابعاد الگوی تعالی سازمانی صنعت سلولزی انجام شده است.
مواد و روش ها: این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- تحلیلی می باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه کارشناسان صنعت سلولزی ایران می باشد که بر اساس آن تعداد نمونه آماری محاسبه شده ۲۰۷ تعیین گردیده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد و برای روایی سنجی آن از طریق روایی محتوا (روش سنجش خبرگی) و روایی سازه با کمک روش تحلیل عاملی تاییدی صورت گرفته است.
یافته ها: نتایج حاصله نشان می دهد که الگوی تعالی سازمانی صنعت سلولزی آمیزه ای از ابعاد فرآیندهای فنی و اقتصادی، فرآیندهای محیط درونی، فرآیندهای محیط بیرونی و فرآیندهای انگیزشی و رفتاری.