مقاله طراحی الگوی برنامه درسی مبتنی بر شایستگی برای مقطع کارشناسی رشته آموزش ابتدایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۸ در مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی از صفحه ۱۲۸ تا ۱۴۹ منتشر شده است.
نام: طراحی الگوی برنامه درسی مبتنی بر شایستگی برای مقطع کارشناسی رشته آموزش ابتدایی
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شایستگی
مقاله برنامه درسی مبتنی بر شایستگی
مقاله رشته آموزش ابتدایی
مقاله آموزش عالی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مومنی مهمویی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: شریعتمداری علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش به منظور طراحی برنامه درسی مبتنی بر شایستگی در مقطع کارشناسی رشته آموزش ابتدایی در سال تحصیلی ۸۷-۸۶ انجام شده است. روش این تحقیق زمینه ای است. جامعه آماری این پژوهش را سه گروه تشکیل می دهند که عبارتند از: کلیه اعضای هیات علمی و مدرسینی که در رشته آموزش ابتدایی در دانشگاه های آزاد اسلامی خراسان بزرگ (خراسان شمالی، رضوی، جنوبی/ منطقه ۹ دانشگاه آزاد اسلامی) در سال تحصیلی ۸۷-۸۶ تدریس می نمایند، معلمان خبره مقطع ابتدایی شهرستان مشهد که توسط اداره کل آموزش و پرورش این شهرستان در سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶ بعنوان معلم نمونه مقطع ابتدایی در سطح نواحی هفت گانه مشهد معرفی شده اند، کلیه فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی (کارشناسی ناپیوسته) آموزش ابتدایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه در سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶٫ جهت برآورد حجم نمونه در این پژوهش از فرمول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان استفاده شده است. به منظور نمونه گیری در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده است. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته است. نتایج پژوهش های حاضر بیانگر این است که شایستگی های مورد نیاز یعنی دانش های عمومی، دانش های تخصصی (تربیتی)، توانایی های عمومی، توانایی های ذهنی، مهارت ها و توانایی های تخصصی (تربیتی)، گرایش ها اعتقادات و نگرش های عمومی، گرایش ها اعتقادات و نگرش های تخصصی (تربیتی) از دیدگاه هر سه گروه مورد تایید قرار گرفت. و بر همین اساس نیز نسبت به طراحی مدل برنامه درسی مبتنی بر شایستگی رشته آموزش ابتدایی در مقطع کارشناسی اقدام گردید.