مقاله طراحی ابزار پایش بیماران در اتاق های بهبود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان از صفحه ۵۴ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: طراحی ابزار پایش بیماران در اتاق های بهبود
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اتاق بهبودی
مقاله پرستاری از بیهوشی
مقاله مراقبت از بیمار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی ساقی
جناب آقای / سرکار خانم: خوشرنگ حسین
جناب آقای / سرکار خانم: فاطمی ساغر
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم نژاد احسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: نخستین ساعت های پس از بیهوشی زمان نهفته خطرناکی است که به لحاظ نارسائی های حاد حاصل از فرآیند بیهوشی لازم است بیماران با دقت مورد مشاهده، ارزیابی و مراقبت دقیق جسمی قرار گیرند و اختلال های شایع فیزیولوژی که ممکن است در این دوره درقالب «اختلال تنفسی، قلبی- عروقی، برهم خوردن تعادل آب و الکترولیت ها، بروز درد، تغییر دمای بدن (لرز)، تهوع و استفراغ، تغییر درصد اشباع اکسیژن بافتی و نیز عوارض داروهای مورد استفاده در جریان بیهوشی و …» رخ دهد، به دقت بررسی و کنترل شوند. چنین دیدگاهی زیر بنای فکری طراحی و بهره گیری از ابزاری معتبر برای ارایه مراقبت با کیفیت دلخواه در واحدهای مراقبت ویژه بعد از بیهوشی (PACU) را پی ریزی کرد. لذا بر آن شدیم بدنبال بررسی دقیق و گام به گام پژوهشی با هدف طراحی ابزاری معتبر و مبتنی بر استانداردهای مراقبتی و ترخیص در سطح ملی برای پایش بیماران در اتاق های بهبود اتاق عمل های ایران درسال ۹۰- ۸۹ انجام دهیم.
هدف: طراحی ابزار پایش بیماران در اتاق های بهبود
مواد و روش ها: این پژوهش مطالعه ای مقطعی است که مبتنی بر هدف های ویژه طی مراحل سه گانه «تعریف ابزار، تعیین عبارت و مفاد ابزار و سرانجام تعیین روایی ابزار پایش بیماران در واحدهای مراقبت ویژه بعد از بیهوشی» با استفاده از نقطه نظر ۲۲۸ نفر از اعضای هیات علمی گروه های بیهوشی در ۴۰ دانشگاه علوم پزشکی کشور در دوره ای ۶ ماهه و با مکاتبه و ارسال پرسشنامه انجام شده است.
نتایج: طی مراحل اول و دوم مطالعه ۴۰ عبارت/گویه برای ابزار پایش ارایه شد. پس ازتعیین روایی صوری و روایی محتوا به صورت کمی و کیفی ابتدا تعداد عبارات اولیه به ۳۴ و نهایتا در قالب ۱۹ سازه عبارت پیرامون اقدام پایشی مورد با سیستم های «تنفسی، قلبی- عروقی، ادراری، عصبی» ثبت دستور پزشک، گزارش پرستاری برای کلیه مددجویان بعد از اتمام جراحی و خاتمه بیهوشی در اتاق های بهبود تدوین و روایی محتوا ابزار بررسی شد. پاسخ ها نشانگر موافقت بیشتر و ۹۲٫۲ درصد آنان درخصوص طراحی ابزار پایش بود. همچنین، نتایج بررسی پایایی اعتماد ابزار پایش طراحی شده نیز، ضریب آلفای کرونباخ از ۸۷٫۵% تا ۹۱٫۱% برای موارد مطروحه در ابزار پایش در حیطه های مورد نظر و ضریب آلفای کرونباخ ۹۶٫۱% برای کل ابزار را نشان داد.
نتیجه گیری: ابزار پایش بیماران در اتاق های بهبود که در قالب اقدامات پایشی از سیستم های «تنفسی، قلبی- عروقی، ادراری، عصبی» طراحی شده اعتبار واعتماد در پایش و کنترل بیماران در اتاق های بهبودی بیمارستان های کشور دارد. لذا این پروتکل مراقبتی در قالب این مقاله به مراجع شایسته در وزارتخانه متبوع ارائه می شود تا بدین طریق کمک و پشتیبانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دراستفاده پروتوکل پیشنهادی در سطح کشور به عمل آید.