مقاله طراحی، ساخت و ارزیابی حسگر شدت جریان جرمی کمباین غلات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در نیمسال دوم ۱۳۹۲ در ماشین های کشاورزی از صفحه ۷۱ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: طراحی، ساخت و ارزیابی حسگر شدت جریان جرمی کمباین غلات
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آشکارسازی عملکرد
مقاله حسگر جریان جرمی
مقاله کشاورزی دقیق
مقاله کمباین غلات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناظم السادات سیدمحمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: لغوی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سامانه پایش عملکرد محصول غلات، اساسی ترین ویژگی محصول در حال برداشت، شدت جریان جرمی دانه تمیز شده ورودی به مخزن می باشد. در این تحقیق، حسگری از نوع ضربه ای طراحی، ساخت و ارزیابی شد. ابتدا واسنجی حسگر توسط وزنه های ۰٫۵ kg تا ۴٫۵ kg با گام های ۰٫۵ kg انجام و خطی بودن واکنش حسگر به نیروهای وارده با ضریب همبستگی ۰٫۹۹ اثبات شد. پس از آن، طبق استاندارد ASABE S578 آزمایش حسگر در سه مرحله ۱- در جریان جرمی یکنواخت و ثابت ۲- در جریان جرمی غیر یکنواخت با تغییرات خطی ۳- در جریان جرمی نوسانی انجام شد. نتایج نشان داد که خروجی حسگر ضربه ای، تابعی از نرخ جریان گندم (رقم روشن) انتقال یافته است و با افزایش نرخ جریان جرمی، میزان درصد خطای حسگر ضربه ای کاهش یافت. به طوری که درصد خطای محاسبه شده در نرخ های جریان جرمی ۲۵%، ۵۰%، ۷۵% و ۱۰۰% ظرفیت (۴٫۲۵ کیلوگرم در ثانیه) به ترتیب ۸٫۳، ۶٫۳، ۵٫۲ و ۴٫۹ درصد بود. ضریب تبیین بالا (R2=0.9975) بین داده های تجمعی حسگر ضربه ای و مخزن مرجع در نرخ جریان جرمی غیر یکنواخت با تغییرات خطی، حاکی از دقت و حساسیت بالای حسگر ضربه ای در سنجش تغییرات جریان جرمی دانه می باشد. درصد خطای متوسط حسگر ضربه ای در نرخ های جریان جرمی غیر یکنواخت، با تغییرات خطی «افزاینده – کاهنده»، «کاهنده – افزاینده» و نوسانی به ترتیب %۷٫۴، %۸٫۶ و %۸٫۳ به دست آمد.