مقاله طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه آموزش حمایت های مداوم مامایی طی لیبر به دانشجویان مامایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته اول دی ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۱۰ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه آموزش حمایت های مداوم مامایی طی لیبر به دانشجویان مامایی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش
مقاله حمایت هایی مداوم مامایی
مقاله لیبر
مقاله مامایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: واثق رحیم پرور سیده فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: ناصحی گلنار
جناب آقای / سرکار خانم: خاکبازان زهره
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم نژاد انوشیروان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آموزش دانشجویان مامایی، در توانمندسازی زائو جهت سازگاری با لیبر، بسیار مهم است. مطالعه حاضر با هدف طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه آموزش حمایت های مداوم مامایی طی لیبر بر اساس کتاب های درسی رشته مامایی به این دانشجویان انجام شد.
روش کار: این مطالعه مداخله ای در سال ۱۳۸۹ بر روی ۷۰ دانشجوی مامایی دانشکده پرستاری و مامایی نسیبه ساری انجام شد. جهت سنجش میزان بکارگیری رفتارهای حمایتی طی لیبر از پرسشنامه حمایت لیبر استفاده شد. جهت ارزشیابی برنامه، تمام دانشجویان در آغاز مطالعه و بعد از انجام سه زایمان، پرسشنامه LSQ را تکمیل کردند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های کای اسکوئر، کولموگروف- اسمیرنوف، من ویتنی یو و تی مستقل انجام شد. میزان p کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: میانگین امتیاز LSQ قبل از مداخله در گروه شاهد ۱۴٫۱۰±۶۳٫۸۲ و در گروه مداخله ۹٫۴۴±۷۰٫۸۴ و پس از مداخله در گروه شاهد ۱۹٫۴۰±۵۹٫۵۴ و در گروه مداخله ۱۸٫۷۴±۹۰٫۷۸ بود. پس از مداخله، امتیاز LSQ در گروه آموزش به طور معناداری بیشتر بود (۰٫۰۰۱>p). میانگین اختلاف امتیاز LSQ قبل و بعد از مداخله در حیطه فیزیکی، عاطفی و اطلاعاتی بین دو گروه تفاوت معناداری داشت (۰٫۰۰۱>p) اما در حیطه طرفداری از تصمیم زائو، تفاوت معنی داری در دو گروه وجود نداشت (۰٫۰۶۱=p). دانشجویان گروه شاهد بیشتر از گروه مداخله، فقدان مهارت و تجربه را به عنوان مانع بکارگیری این حمایت ها مطرح کردند.
نتیجه گیری: برنامه آموزش حمایت های مداوم مامایی بر اساس کتاب های درسی رشته مامایی، در ارتقاء بکارگیری این حمایت ها توسط دانشجویان مامایی طی لیبر موثر است.