سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی جلالی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه ت
اصغر محمودی – استادیار گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه تبریز
محمود امید – استادیارگروه مهندسی ماشینهای کشاورزی دانشکده مهندسی و فناوری کشاور

چکیده:

در این مقاله طبقه بندی دو رقم پسته ایرانی اکبری و کله قوچی از طریق درخت تصمیم (Decision Tree) و منطق فازی مورد بررسی قرار گرفته است. تعداد ۸۰۰ پسته اکبری و ۳۰۰ پسته کله قوچی از طریق یک سطح شیب دار به یک صفحه فولادی برخورد کرده و سیگنال صوتی حاصل از برخورد، توسط میکروفونی اخذ شده و از طریق کارت صوتی، د ررایانه شخصی ذخیره گردید. پارامترهای آماری استخراج شده از این سیگنال های حوزه زمان به وسیله الگوریتم ۴۸J مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. انتخاب ویژگی و طبقه بندی با دو مجموعه آموزش مشتمل بر ۶۰۰ پسته اکبری و ۲۰۰ پسته کله قوچی و نیز مجموعه آزمایش شامل ۲۰۰ پسته اکبری و ۱۰۰ پسته کله قوچی انجام گرفت. نرخ طبقه بندی صحیح برای داده های مجموعه آموزش، ۹۰% و برای مجموعه آموزش ۸۷% به دست آمد. خروجی های درخت تصمیم تصمیم به قواعد اگر آنگاه فازی تبدیل شده برای کاربردهای آنلاین، به عنوان ورودی به یک سیستم استنتاج فازی (Fuzzy Interference System; FIS) وارد گردید. نرخ های طبقه بندی صحیح با استفاده از تنظیماتی در درخت تصمیم بهبود یافتند که البته سبب پیچیده تر شدن درخت و متعاقبا ، افزایش تعداد قواعد فازی استخراج شده گردید.