سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حسین اصلاحی – سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان
حمید باقری نژاد –

چکیده:

جامعه شناسانی که نظام بهره برداری بزر گ مالکی شبه فئودالی ایران را مطالعه کردها ند ضمن برشمردن ویژگیهای مثبت آن برویژگیهای ظالمان ه آن نظیر نابرابری اجتماعی و بیگاری زارعین تاکید کرده اند استمرار دیرینه این نظام اجتماعی این سوال را مطرح کرده که چرا جامعه دهقانی ایران درمقایسه با دهقانان سایرکشورها که درانقلابات کمونیستی و جنبشهای علیه بزرگ مالکان و نظام استبدادی مشارکت داشته اند تا قب لاز اصلاحات ارضی سال ۱۳۴۱ ازطریق همکاری و مشارکت گسترده علیه نظام استبدادی یا شبه فئودالی ایران دسبت به یک شورش اجتماعی گسترده نزده است؟ پاسخ مطرح شده از طرف یرواندآبراهامیان و فرهاد کاظمی فقدان طبقه متوسط درجامعه روستایی ایران است دراین پژوهش نظیره انان با روش مطالعه اسناد و مدارک مشاهده مصاحبه و تحقیق میدانی مورد آزمایش قرارگرفته است نتایج تحقیق بیانگر آن است که حضور طبقه متوسط جدید موجب فروپاشی نظام بهره برداری بزرگ مالکی و توسعهسطح زیرکشت اراضی شده است ولی نظام بهره برداری به سمت واحدهای بهره برداری خرده مالکی دهقانی و مشاعی نزدیک شده است لذا نظریه آنان مورد تایید قرارگرفت