سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عباس تیموری – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی، دانشگاه صنعتی شاهرود
گیتی فرقانی – استادیار دانشکده علوم زمین،دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

رودخانه گرگانرود یکی از سه رودخانه مهم استان گلستان است که در تامین آب این استان نقش مهمی دارد. در این مطالعه به منظور بررسی وضعیت کیفی آب رودخانه گرگانرود، ١٩ نمونه از شاخه اصلی گرگانرود و شاخ ههای فرعی ایمر و چه لچای برداشت شد. غلظت یونهای اصلی و TDS توسط روشهای استاندارد اندازهگیری شد. سپس با محاسبه پارامترها و نمودارهای کیفی، وضعیت آب این رودخانه برای مصارف کشاورزی و صنعت مورد بررسی قرار گرفت. شوری بالای آب این رودخانه باعث قرار گرفتن بیش از ۶٠ درصد نمونهها در رده نامناسب طبقهبندی ویلکاکس شده است. به علت بالابودن EC در نمونههای بالادست، این نمونهها در رده خیلی شور و نامناسب برای کشاورزی قرار دارند. اتصال شاخه فرعی ایمر در بالادست با رده کیفی کمی شور، باعث بهبود کیفیت آب رودخانه گرگانرود شده است. در ادامه مسیر با ورود رودخانه به داخل شهر گنبد، تخلیه انواع پسابها باعث افت کیفیت آب شده است. در آخرین ایستگاه نمونهبرداری نیز ورود شاخه فرعی چهلچای باعث بهبود رده کیفی آب شده است. محاسبه ضریب لانژلیه برای نمونههای مورد مطالعه نشان میدهد که آب این رودخانه رسوبگذار بوده و از لحاظ مصارف صنعتی در وضعیت مطلوب قرار ندارد.