سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عبدالحسین پری زنگنه – دانشگاه زنجان

چکیده:

در مدل سازی اکولوژیکی رودخانه، معمولاً رود به چند قسمت یا منطقه و بر اساس خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آب تقسیم می شود که در هر یک از این مناطق برخی گونه ها یا فرآیندهای غالب وجود دارند. یکی از مدلهای رایج برای طبقه بندی کیفی آب در طول رودخانه، مدل طرح شده توسط ویپل است. ویپل بر اسظاس ویژگیهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آب در طول رودخانه، آنرا به چهار منطقه: تنزل کیفیت، تجزیه فعال، م نطقه بازگشت و منطقه آب تمیز تقسیم نموده است. خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آب رودخانه های استان طی پنج طرح تحقیقاتی توسط نگارنده و با همکاری تعدادی از اعضای هیئت علمی دانشگاه زنجان بدست آمده است. جهت تعیین کیفیت آب و اندازه گیری خصوصیات شیمیایی و بیولوژیکی آن، تعدادی ایستگاه نمونه برداری در طول هر یک از رودخانه های استان تعیین و برداشت و آزمایش بر روی نمونه ها بصورت ماهانه و یا فصلی انجام گردیده است. پس از تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده و شناسایی منابع طبیعی و انسانی آلاینده آب رودخانه های مختلف استان و تعیین سهم هر یک در آلودگی آب رودخانه، راهکارهایی جهت پیشگیری از آلودگی آبهای سطحی استان و حذف آلاینده های آن ارائه گردیده است.