سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

لاله دیوبند – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه شهید چمران اهواز
هادی معاضد – دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه شهید چمران اهواز
پویا شیرازی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه صنعتی اصفهان
نادر حسینی زارع – مدیر آزمایشگاه تحقیقات آب، سازمان آب و برق استان خوزستان

چکیده:

آب منشاء حیات و رونق زندگی است، اهمیت آب در تمامی جنبه های زندگی انسان امروزی قرار نمی گیرند. در کشور ما که در منطقه خشک و نیمه خشک جهان واقع شده است آب هم به لحاظ کمی و هم از نظر کیفی بایستی مورد توجه قرار گیرد. رودخانه ها از مهمترین منابع تجدید شونده و حیاتی آب شیرین جهت استفاده در امور کشاورزی، شرب و صنعت به شمار می روند. امروزه یکی از بحران ها و نابسامانی های موجود در سطح جهان آلودگی این منابع خدادادی و با ارزش می باشد که ضرورت توجه و کنترل آلودگی وارده به آنها در مدیریت منابع آبی اهمیت ویژه ای یافته و در برنامه ریزی های کاربردی این منابع مهم اقتصادی در اینده تقش بسزایی دارد. رودخانه کرخه یکی از پنج رودخانه مهم استان خوزستان است که از بهم پیوستن رودخانه های کوچک و بزرگ متعددی از جمله سه رودخانه بزرگ گاماسیاب، قره سو و کشکشان تشکیل می شود. بدین منظور پس از انجام مطالعات اقلیمی، زمین شناسی و هیدرولوژی حوزه و تأثیر آنها بر کیفیت آب های سطحی حوزه، از یک دوره نمونه برداری استفاده شد. تغییرات پارامترهای مختلف کیفی آب از جمله مجموع کاتیون ها و آنیون ها، TDS، EC، PH و SAR طی ده سال آماری بررسی شد. کیفیت آب رودخانه کرخه با استفاده از روش های گرافیکی و نرم افزاری Aqqa مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس هر دو روشنتایج حاصل از بررسی نشان داد که کیفیت آب در هر دو ایستگاه از نظر شرب در طبقه بندی خوب و قابل شرب و از نظذ کشاورزی در طبقه بندی قرار گرفت.