سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مسعود حاجیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ
محمود هاشمی – استادیار دانشگاه اصفهان
ابراهیم شریفی – کارشناس ارشد زمین شناسی

چکیده:

تونل انتقال آب سبزکوه به طول ۱۰۵۸۸ متربا شیب معادل یک درهزار۰/۰۰۱ باقطرحفاری داخلی ۳/۶۰متر و قطرخارجی ۴/۵۲۵ متردارای قابلیت انتقال آب با حجم ۷مترمکعب برثانیه می باشد انتهای تونل دهانه ورودی تونل دهانه خروجی TBM دهانه جنوبی تونل با مختصات ۴۸۸۸۵۶۴/۸۹E 3519123/15N و تراز ۲۲۹۱ متر و درفاصله تقریبی ۱۵۰متری شمال رودخانه سبزکوه قراردارد آب پس ازابگیری درسد سبزکوه ازطریق سیفونی به تونل منتقل شده و ازخروجی تونل به دریاچه چغاخور ریخته میشود درتحقیق حاضر پایداری دهانه تونل با فرض محیط ناپیوسته توده سنگ درزه دار با روش sMR موردب ررسی قرارمیگیرد درمیان همه طبقه بندیهای موجود توده سنگ SMR به خاطر تعریف کمی کامل و ساده آن از فاکتورهای اصلاحی درمورد شبی ها بیشتر توسعه یافته و مخصوصا برای شیب های سنگی استفاده می شود هدف این تحقیق تحلیل پایداری پرتال ورودی تونل سبزکوه با استفاده از اصلاحات برروی RMR که توسط بینیاوسکی درسال ۱۹۷۹ ارایه شده و روش تجربی SMR است.