سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

صدیقه هجری – کارشناسی ارشد – اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان -منطقه ویژه اق
امید کلات پور – دکترا – دانشگاه علوم پزشکی همدان

چکیده:

مطالعه حاضر به منظور بررسی وضعیت پیمانکاران مجتمع بندری امام خمینی(ره) براساس درجه آسیب پذیری آنها در زمینه ریسک های اایمنی بهداشت و محیط زیست می باشد.. در این بررسی با استفاده از مطالعات پایهHSE منطقه و نظرات کارشناسان خبره چک لیست ارزیابی درجه آسیب پذیری در مطالعه حاضر بر اساس بررسی متون و روش های مطالعاتی قبلی، چک لیستی تحت عنوان چک لیست آنالیز آسیب پذیری تهیه شد. بدلیل ابداعی بودن این چک لیست، تایید پایایی آن با روش نظر خبرگان از ۳۵ کارشناس ایمنی بهداشت و محیط زیست و با اندازه گیری آلفای کرونباخ انجام شد. عدد ۰,۷۸ پایایی قابل قبول چک لیست را تایید کرد. سیستم نمره دهی چک لیست هم با رویکرد لیکرت در ۵ مقیاس طراحی شد. یک تیم کارشناسی از مجتمع بندری امام خیمنی بعنوان ستاد بهمراه مشاور بندر ، شرکت های پیمانکاری را ممیزی کرده وبا تکمیل چک لیست مزبور، طبقه بندی نهایی شرکت های پیمانکاری را انجام داد. براساس تجزیه تحلیل نتایج چک لیستهای تکمیل شده ،ازمجموع ۲۵ شرکت بررسی شده ،شرکتهای پیمانکاری به درجات خیلی آسیب پذیر ،آسیب پذیر ،با آسیب پذیری متوسط ،کمترآسیب پذیر و آسیب ناپذیر دسته بندی شدند. شرکت های متولی انبارکالای خطرناک، پیشگام فن اندیش تهران-واحدآب ،تلاشگران همکار جنوب، آلومینیوم، کشتیرانی جنوب–خطایران در ۲۰ درصد اول ریسک (خیلی آسیبپذیر)قرار گرفتند . شرکت های پیشگام فناندیش تهران- واحدبرق ، دیلم راه– اکیپ امانی ، روبیان ، ایران مارین سرویس و … آسیب پذیری متوسط داشتند و شرکت های هدف نوین ، نفت بهران ، اروند نوسان آبادان، بنیاد بارانداز- جنرال کارگو ، سیرمان دریا در ۲۰ درصد آخر ریسک قرار گرفتند