سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اسلام جاودان خرد – اداره کل محیط زیست استان کهگیلویه و بویراحمد و دانش آموخته کارشناسی ا
مجید خزایی – اداره کل محیط زیست استان کهگیلویه و بویراحمد و دانش آموخته کارشناسی ا

چکیده:

اقلیم معانی گسترده ای داشته و علاوه برر پارامترهرای هواشناسریم محموعره عوامرل کیزیشریم شیمیایی و زیست محیطی را در بر می گیرد. این تحقیق در پی استفاده از سامانه اطلاعات مشانی (GIS) در پهنه بندی اقلیمی حو زههای آبخیز استان کهگیلویه و بویراحمد می باشد. در این راستا با در دست داشتن اطلاعات هواشناسی و هیدرولوژی و نیز به کمک GIS م به پهنه بندی اقلیمی حوضه های مذکور به سه روش دوماراتن و آمبرژه و سیلیانوف پرداخته گردید. در منطقه مورد مطالعه دو فاکتور ارتفاع و عرض جغرافیایی مهمترین عوامل سازنده اقلیم منطقه می باشند از سوی دیگر امتداد جغرافیایی کوهستان ها نیز در میزان ریزش های جوی و مقدار انریی جذب شده خورشیدی موثراست که این پارامتر نیز به نوبه خود تفاوت های چشم گیری را در سطح منطقه ایجاد می نماید به منظور تعیین اقالیممختلف در استان کهگیلویه و بویراحمد لایه های مختلف پارامترهای اقلیمی در روش های مختلف با توجه به مدل ارتفاع رقومی حوزه های آبخیز زهره کارون و مارون ساخته شد. نهایت نقشه اقاویم مختلف با یشدیگر و با لایه های اطلاعاتی دیگر در ارتراط با عناصر مختلف حوزه آبخیز بازکرت مرورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که اقلیم غاوب در استان کهگریلویه و مرطوب اقلیم مرطوب می باشد به طوری که ازشما به جنوب استان میزان خششی بیشتر و اقلیم به ست خشک گرایش پیدا می کند. هم چنرین نترایج نقشره هرای بدست آمده با استفاده از روش های مختلف محاسره اقلیمی روند مشابهی برای استان نشان داده است