سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

غزال زربخش زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
محمد آبدیده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
سعید زربخش زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

خواص مکانیکی سنگهای مخزن نقش مهمی را د رحفاری و تولید هیدروکربن ایفا می کند دراین میان نقش مدولهای الاستیسیته در تعیین قابلیت حفاری آنالیز پایداری دیواره ی چاه تولیدماسه و تعیین میدان تنشی درجا موثر میباشد چند روش برای تخمین این پارامترها وجوددارد که یکی از آنها استفاده از داده های پتروفیزیکی مخازن است دراین مقاله با استفاده از داده های چاه نگاری نوترون وچگالی و فتوالکتریک ابتدا نوع لیتولوژی درمخزن مشخص می گردد و با استفاده از داده های پتروفیزیکی و نوع لیتولوژی از روی روابط تجربی میان مدت زمان سیر موج برشی و فشاری زمان سیرموج برشی تخمین زده شده است. سپس مدول های الاستیسیته و مقاومت فشاری تک محوری UCS براساس روابط موجود محاسبه می گردند و براساس مدل های طبقه بندی ارایه شده سنگ مخزن براساس داده های ژئومکانیکی طبقه بندی می شود