سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی نقی دهقان – دانشجوی دکتری مهندسی معدن- مکانیک سنگ و عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دا
میثم فارسی مدان – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد عل

چکیده:

موضوع طبقهبندی سنگها، مبحثی است که ممکن است از دیدگاههای مختلف مورد بررسی قرار گیرد، زیرا انواع گوناگون سنگها از نقطه نظرهای متفاوتی مثل منشأ و طرز تشکیل، کانیهای تشکیل دهنده، ساخت و بافت، خواص فیزیکی و مکانیکی، میتواند ردهبندی شوند و در همین حال ردهبندی دقیق آنها کار دشواری است. از این رو در طبقهبندی سنگها باید دیدگاه و هدف مشخص گردد. در این مقاله سعی بر انجام طبقه- بندی مهندسی تودهسنگهای دربرگیرنده مسیر تونلهای همرو و گزردره، بر اساس روشهای ،RMR ،RSR ،QRQD و GSI شده است. نتایج بدست آمده از روشهای مختلف، گام نخست در طراحی و ساخت تونلهای همرو و گزردره خواهد بود.