سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی بازرسی فنی، ایمنی و حفاظت

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نفیسه رشادی – کارشناسی مهندسی شیمی

چکیده:

ایمنی در تاسیسات نفت ، گاز و پتروش یمی از بایدهای مهمی است که هر روز بیش تراز قبل مورد توجه قرارمیگیرد دراین گونه تاسیسات اکثرموادی که تحت فرایند تولید مصرف و یا ذخیره می شوند این قابلیت را دارند که به راحتی منفجر شوند این مواد که شامل گازها بخارات مایعات و یا گردهای قابل اشتعال می باشند وقتی با نسبت مناسبی از هوا مخلوط شوند با مقدار کمی حرارت دچار انفجار شده و منطقه درمعرض خطرقرارمیدهند ازطرف دیگر دراغلب تاسیسات پرتوشیمی تجهیزات الکتریکی درمجاورت دستگاه های فرایندی قرار دارند و منابع خوبی برای ایجاد جرفه م یباشند با این وصف کلاسبندی منطقه ای ازاقدامات بنیادی بخش HSE است که با تعیینموقعیت های خطرناک درجه خطر درآنها دامنه انتخاب و نصب ادوات برقی را مشخص کرده و منطقه را تاحدقابل قبولی درمقابل خطر انفجار هم برای افرادو هم برای دستگاه های فرایند و الکتریکی ایمن می کند.