سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

تکتم رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابان زدایی
علیرضا شهریاری – دانشیار دانشگاه زابل
احمد پهلوانروی – استادیار دانشگاه زابل
مجید زابلی – مربی دانشگاه زابل

چکیده:

دراین تحقق جهت رسیدن به هدف اصلی که طبقه بندی شدت بیابان زایی و ارایه نقشه بیابان زایی درنقشه حسین آباد سربیشه می باشد از مدل IMDPA استفاده گردید این متدولوژی که جدیدترین روش و مدل بیابان زایی درایران میب اشد توسط دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران با همکاری سازمان جنگلها و مراتع ارایه شده است جهت استفاده از این مدل و ترسیم نقشه بیابان زایی درمنطقه حسین آباد سربیشه سه معیار باتوجه به شرایط منطقه درنظر گرفته شد این سه معیار عبارتنداز معیار اقلیم پوشش گیاهی و فرسایش بادی با استفاده از مدل فوق هر یک از شاخصهای مورد مطالعه درتک تک واحدهای کاری مورد بررسی قرارگرفت و با محاسبه میانگین هندسی شاخصه ها و بهره گیری از نرم افزار Arc Gis نقشه های مربوط به وضعیت هر معیار تهیه شده درنهایت با تلفیق و تعیین میانگین هندسی معیارها نقشه شدت بیابان زایی منطقه مورد بررسی بدست آمد با توجه به سه معیار انتخاب شده نقشه نهایی بیابان زایی منطقه مبین میزان متوسط و شدید روندبیابان زایی منطقه می باشد.