سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کامران مصطفائی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حمیدرضا رمضی – دانشیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در استاندارد ۲۸۰۰ ایران زمین ساختگاه به ۴ گروه تقسیم شده است ، مهمترین معیار کمی آن سرعت امواج برشی است که با استفاده از روش های لرزه نگاری بهدست می آید. برای برآورد سرعت امواج برشی در شهر امیریه از ترکیب روش های لرزه نگاری مهندسی به صورت پروفیل های سطحیو درون چاهی استفاده شدهاست. پس از پردازش و تفسیر نتایج بهدست آمده تعداد، ویژگ یهای هندسی و دینامیکی هر یک از لای هها و وضعیتزمینشناسی در ژرفاهای مختلف در محدوده شهر امیریه تعیین شدهاست بهگونه ای که میتوان گفت که یک مدل سه بعدی از زمین قابل تصور است. با توجه به نتایج بهدست آمده نوع خاک در نقاط مختلف براساس سرعت موج برشی به دست آمده (مطابق استاندارد ۲۸۰۰ ایران) طبقه بندی  . شد