سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی غفاری – استاددانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
ساناز غنی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد
مریم طهماسبی – پزشک بیمارستان شهیدهاشمی نژاد تهران
محمد آقایی – فارغ التحصیل کارشناسی

چکیده:

دراین تحقیق با استفاده از خواص حوزه فرکانس ضربان قلب روشی ارایه شده است که قادربه جداسازی ضربه های طبیعی فوق بطنی و بطنی از یکدیگر میب اشد در روش پیشنهادشده بعد از استخراج داده های هولتر ابتدا آشکارسازی موج R و نقاط ابتدا و انتهای کمپلکس QRS انجام می شود سپس تبدیل فوریه کسینوسی کلیه فواصل RR محاسبه می شود ویژگی اول از ضرب طول قوس منحنی فرکانسی و مساحت بین پوش ماکزیمم و مینیمم این منحنی حاصل میشود ویژگی دوم تفاضل فواصل RR می باشد و این دو یک فضای ویژگی دو بعدی می سازند سپس این فضای ویژگی با استفاده ازتکنیک آنالیز هیستوگرام بهینه مورد تحلیل قرارمیگیرد و حد آستانه های جداسازی ضربه های طبیعی و زودرس بدست می آید درقدم بعدی از تبدیل فوریه کمپلکس QRS ضربه های زودرس استخراج شده از مرحله قبل فضای ویژگی یک بعدی جدیدی حاصل می شود که از باز هم از ضرب طول قوس منحنی تبدیل فرکانسی کمپلکس درمساحت بین پوش ماکزیمم و مینیمم این منحنی بدست می آید و با آستانه گذاری این فضای ویژگی یک بعدی ضربه های زودرس به دو دسته ضربه هیا زودرس فوق بطنی و بطنی تفکیک میش وند