سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

عصمت الله نورزایی – کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت پژوهشگر دوره دکترا راه وترابری دانشگاه
کبری قارونی جعفری – کارشناس حسابداری دانشگاه تهران
بابک واحدی – کارشناس ارشد مدیریت ساخت دانشگاه صنعتی امیرکبیر
امیرعباس نجفی –

چکیده:

نقطه مشترک بین سیست مهای اجرای پروژه و رو شهای قیم تگذاری میزان تعریف و تقسیم مسئولی تهای پروژه است. بر این اساس و با توجه به میزان تعریف و نحوه تقسیم مسئولیت پروژه م یتوان سیستم اجرا و نحوه قیم تگذاری را تعیین کرد. یکی از پروژ ههای زیرساختی مهم که جزو زیر ساخ تهای مورد نیاز برای توسعه کشور است پروژ ههای سد سازی است که انتخاب روش صحیح پرداخت تاثیر بسزایی در موفقیت این پروژ هها خواهد داشت . بر پایه نتایج ب هدست آمده از تحقیق انجام شده در این مقاله، نحوه قیم تگذاری انواع سیست مهای اجرا و اینکه کدام روش قیم تگذاری مناسب کدام سیستم اجراست، تعیین شد. نتایج حاصله نشان م یدهد که روش قیم تگذاری مناسب برای سیستم سه عاملی ( روش متعارف) ، قیمت سرجمع و بهای واحد؛ برای سیستم دو عاملی (طرح و ساخت) ، قیمت سرجمع و بهای واحد و برای سیستم چهار عاملی ( مدیریت اجرا) ، دستمزد ثابت به علاوه سایر اقلام قابل پرداخت، دستمزد به صورت درصد ثابتی از هزین ههای کار به علاوه سایر اقلام قابل پرداخت، پرداخت به صورت مضربی از هزین ههای مستقیم به علاوه سایر اقلام قابل پرداخت و قیمت حداکثر تضمین شده است.