سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران با رویکرد توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

چکیده:

ارزیابی ریسک لرزه ای ساختمان های بتن مسلح نیازمند در نظرگرفتن خطر لرزه ای، آسیب پذیری (حساسیت) ساختمان و نتایج حاصل از خرابی (گسیختگی) است. روش های آماری مختلفی برایشناسایی ساختمان های آسیب پذیر برای اولویت دهی بهسازی پیشنهاد شده است. مقاله حاضر از دادههای خسارات گزارش شده ناشی از زلزله ها استفاده نموده و هشت تکنیک آماری طبقه بندی خسارت موسوم به بایز ساده، نزدیکترین همسایهkMN) K تحلیل تفکیک کننده خطی فیشرFLDA) تحلیل تفکیک کننده حداقل مربعات جزئی PLSD)شبکه های عصبی پرسپترون چند لایه ،(MLP-NN درخت طبقه بندیCT مکانیسم تکیه گاهیSVM) وجنگل تصادفیRF را بیان می کند. شش تعدیل کننده عملکرد ساختمان موسوم به تعداد طبقات واقع در بالای تراز زمین ( پایهN) نرمSSI )نسبت پیش آمدگیOHR)اندیس حداقل سختی جانبی نرمالیزه شدهMNLSI) و نمره کاهندگی ( میرایی) نرمالیزه شدهNRS در مطالعه حاضر برای طبقه بندی در نظر گرفته شد. نتایج انعطاف پذیری و موثر بودن رویکردهای آماری گزینش شده را به منظور طبقه بندی خسارت ساختمان های بتن مسلح نشان دادند