سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی بینش – کارشناس ارشد مهندسی منابع آب، دانشگاه تهران
علیرضا مساح بوانی – استادیار گروه آبیاری و زهکشی، ابوریحان، دانشگاه تهران
محمدرضا گودرزی – دانشجوی دکتری گروه عمران، دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

با توجه به اهمیت پوشش گیاهی در اکوسیستم یک منطقه و تاثیر قابل توجه تغییر اقلیم بر اکوسیستمهای گیاهی، در این مقاله سعی شده است تا با کمک مدل ،BIOME-BGC اقدام به شبیه سازی شرایط پوشش گیاهی در دوره آتی (۲۰۶۹-۲۰۴۰) و دوره پایه (۲۰۰۰-۱۹۷۱) کرده و پوششهای گیاهی حوضه قره سو (به عنوان منطقه مورد مطالعه) از لحاظ حساسیت به تغییرات اقلیمی طبقه بندی شود. در ابتدا برای واسنجی مدل BIOME-BGC در حوضه قره سو، دادههای مشاهداتی شاخص سطح برگ از تصاویر ماهوارهای LandSat TM برای سالهای ۱۹۸۷، ۱۹۹۸ و ۲۰۰۰ استخراج شد. با شبیه سازی وضعیت اقلیمی حوضه قره سو در دوره آتی با استفاده از سناریو اقلیمی HadCM3، و بکاربردن مدل BIOME-BGC واسنجی شده برای منطقه، شاخص سطح برگ در دوره های آتی تعیین شد. سپس مقادیر شاخص سطح برگ در دوره آتی و دوره پایه، برای سه دوره رشد (رویشی، زایشی، مرگ و میر) مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج طبقهبندی حساسیت مراحل رشد به تغییر اقلیم به این صورت بود که حساسترین مرحله، مرحله رشد رویشی و پس از آن مرحله مرگ و میر و در آخر مرحله زایشی قرار گرفت.