سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محبوبه پیش بین – کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن دانشگاه صنعتی اصفهان،
نادر فتحیان پور – دانشیار دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی اصفهان،
احمدرضا مختاری – استادیار دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

از آنجایی که تعیین مقاومت توده سنگ برجا توسط تستهای آزمایشگاهی عملی نیست، بنابراین تعیین مقاومت تودهسنگ باید از طریق مشاهدات زمین شناسی و یا نتایج تستهای برجا در تودهسنگ انجام شود. پژوهشگران مدلهای ساختاریبسیاری را برای توصیف رفتار، پایداری و تغییر شکل پذیری توده سنگ ارائه نموده اند، اما یک مدل کلی که پاسخگوی تمامی پارامترها باشد، وجود ندارد .روشهای طبقه بندی توده سنگ و برخی از معیارهای شکست، ابزار مفیدی برای تعیینخصوصیات توده سنگ میباشند. در این مطالعه خصوصیات ژئومکانیکی توده سنگ های معدن مسسرچشمه مورد بررسیقرار گرفته است. در ابتدا، تست های آزمایشگاهی از جمله تست بارنقطهای، چگالی و تخلخل و مقاومت فشاری تک محوره،تعدادی خط برداشت برای توصیف وضعیت برخی از ناپیوستگی هاو غیره انجام شد. سپس با توجه به میزان تغییرات، پلان-هایی از معدن انتخاب شدند و هر پلان عموما بر اساس نوع سنگ، به نواحی مختلف تقسیم شد. علاوه بر مشخصات سنگ بکر برای هر ناحیه، نتایج طبقه بندی توده سنگ بر اساس امتیاز توده سنگRMR)شاخصکیفیت توده سنگQ) و شاخص مقاومتی توده سنگGSI) تعیین شدند. و روابط بین این سه روشطبقه بندی (روشآماری رگرسیون)، با ضریب همبستگی بالا به دست آمده است