مقاله طبقه بندی همدید الگوهای گردشی موثر بر آب و هوای ایران در تراز دریا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در جغرافیا و برنامه ریزی محیطی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان) از صفحه ۲۳ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: طبقه بندی همدید الگوهای گردشی موثر بر آب و هوای ایران در تراز دریا
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رویکرد گردشی به محیطی
مقاله الگوهای ترکیبی
مقاله طبقه بندی همدید
مقاله کم فشار دینامیکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزی قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: علی زاده تیمور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش با بکار گیری رویکرد گردشی به محیطی مهم ترین سامانه های تاثیر گذار تراز دریا، بر روی اقلیم ایران بررسی گردید. برای شناسایی الگوهای جوی داده های میانگین روزانه فشار تراز دریا از سری داده های باز کاوی شده مرکز پیش بینی های محیطی ایالات متحده از تاریخ ۱۳۶۴ تا ۱۳۸۸ برداشت گردید. سپس با انجام تحلیل طیفی بر روی داده ها بسامدهای کمتر از ۱۰ روز از پایگاه داده ای فیلتر شدند و با بکارگیری تکنیک تحلیل مولفه مبنا و تحلیل خوشه ای الگوهای جوی طبقه بندی شدند. برای شناسایی تاثیر هر یک از خوشه ها بر روی آب و هوای ایران داده های دما و بارش از تاریخ مورد نظر با روش زمین آماری، با شبکه (۱۸٫۷*۱۸٫۷) کیلومتر میانیابی شده، سپس میانگین عناصر مورد نظر برای کل ایران به صورت روزانه محاسبه گردید و در هریک از خوشه ها بطور جداگانه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مهم ترین الگوهای تراز دریا تاثیر گذار بر روی ایران شامل الگوهای سرد بارشی، سرد کم بارش، معتدل کم بارش، بسیار سرد پربارش، و گرم بسیار کم بارش می باشند. همچنین زمانی که دو هسته پرفشار قوی در شرق و غرب ایران واقع گردند باعث رخداد بارش های سنگینی در ایران خواهند شد.