. طبقه بندی سیستم های سازه ای در ساختمان های بلند مرتبه بتنی

قبل از مطالعه رفتار لرزه ای انواع سیستم های سازه ای در ساختمان های بلند مرتبه، شرحی مختصر از سیستم های مقاوم جانبی در ساختمان های بلند مرتبه؛ ذکر می گردد:

قاب صلب: ساختار قاب صلب شامل ستون ها و شاه تیرهایی است که به وسیله اتصالات خمشی به یکدیگر متصل شده اند. به کارگیری این سیستم در ساختمان ها ی بتنی رایج تر اس زیرا در این سیستم اتصال بین تیرها و ستون ها بایستی گیردار (صلب) باشد که اجرای این نوع اتصال در ساختمان های بتنی ساده تر است. البته به کارگ یری قاب صلب در سازه های بتنی معایبی از جمله قال ب بندی پرهزینه و سرعت پایین اجرا را دارد .[۲]

 سیستم دیوار برشی : سیستم دیوارهای برشی در مقایسه با قاب صلب، بسیا ر سخت تر می باشند و به همین جهت انتظار می رود که در اثر زلزله تحت نیروهای جانبی بزرگت ری قرارگیرند. در مقابل، تغییرمکان جانبی ساختمان ها با دیوار برشی به مراتب کمتر از قاب های صلب خواهد ب ود .[۳]

سیستم ترکیبی قا ب خمشی و دیوار برشی: در این سیستم مقاومت در برابر بارگذاری افقی توسط ترکیبی از دیوارهای برشی و قاب های صلب فرآهم می گردد. دی وارهای برشی اغل پیرامون آسانسو و هسته های خدماتی قرار می گیرند؛ در حالی که قاب ها با تیرهای نسًبتا عمیق در اطراف ساختمان قرار دارند. در سیستم قاب خم شی، تغییرشکل های جانبی به صورت برشی می باشند در حالتی که در سیستم مختلط قاب و دیوار برشی، تغییرشکل های جانبی ترکیبی از تغییرشکل های برشی و خمشی هستند. حالت کلا سیک بر هم کنش بین یک دیوار برشی منشوری و یک قاب خمشی و ترکیب مد برشی و خمشی ، در شکل ۱ نشان داده شده است ۲] و .[۳