سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محسن قلوبی – دانشجوی کارشناسی ارشد سنجشازدور، گروه مهندسی سنجشازدور و فتوگرامتری
محمدجواد ولدان زوج – دانشیار، گروه مهندسی سنجش از دور و فتوگرامتری، دانشکده نقشه برداری، د
مهدی مختارزاده – استادیار، گروه مهندسی سنجش از دور و فتوگرامتری، دانشکده نقشه برداری،

چکیده:

وجود تصاویر با قدرت تفکیک مکانی بالا و پیشرفتها در آنالیز شئمبنا، فرصتهای فراوانی را برای خودکارسازی طبقهبندی کاربری اراضی فراهم کرده است. امروزه، و مطالعات اندکی برای طبقهبندی کاربریاراضی با بکارگیریروشهای شئمبنا انجام گرفته است. این مقاله قصد دارد تا یک طبقهبندی کاربریاراضی شئمبنا را با بکارگیری اطلاعات لایه پوششاراضی بدست آمده از یک تصویر آیکونوس بدست بیارود. منطقه مورد مطالعه بر روی یکناحیه شهری کاملاً پیچیده و متراکم شهر شیراز است. اولین گام این تحقیق بدست آوردن یک طبقهبندی پوشش اراضی گام به گام با یک سیستم کلاسی جدید مبتنی بر مدل طبقهبندی کاربری اراضی است. در مرحله دوم مدل طبقهبندی کاربری اراضی مبتنیبر ۴ کلاس اصلی و ۱۵ زیرکلاس کاربریاراضی براساس یک مدل جدید گامبهگام انجام میپذیرد. دقت نهایی این آنالیز براساس نقشه مرجع۲۰۰۰:۱شهر شیراز۸۸/۹ارزیابی شده است که با این حجم زیرکلاسهای معرفی شده، مناسب قلمداد میشود. روش ارائه شده قابلیت و پتانسیل فراوانی را در پیادهسازی عملیاتی کاربری اراضی شهری نشان میدهد