سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

داود سیدجوان – دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
حبیب رجبی مشهدی – دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
مسعود بزرگی – دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
محمد فخرالدین ییلاقی – مرکز دیسپاچینگ شمال شرق، شرکت برق منطقه ای خراسان، مشهد، ایران

چکیده:

افزایش اطلاع از الگوی تقاضای برق و پروفایل بارمصرف کنندگان، تامین کنندگان را به توسعه تعرفههای جدید تشویق میکند. با توجه به تغییرات الگوی بار غالب در اکثر پستها، میتوان الگوی بارهایی که دارای رفتارمشابه میباشند را در دستههای متناظرشان طبقهبندی نمود. لذا این مقاله با استفاده از الگوریتم K-meansبه بررسی دقیقی از تغییرات الگوی بار و انتخاب مناسب -ترین دستهها پرداخته تا بتوان پستهایی را که دارایرفتارهای متفاوت در زمینه پروفایل بار میباشند از یکدیگر تفکیک نمود. به منظور کاهش بعد ورودی با استفاده از تحلیل مولفههای اصلی کرنل PCA) مناسب ترین مشخصهها تعیین و به کمک آن به دقت بالایی از تخمین خواهیم رسید. روش پیشنهادی برروی پروفایل بار مشترکین پستهای برق منطقه ای خراسان شبیه سازی شده است