سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرهاد ایمان شعار – شرکت مدیریت منابع آب ایران – « بررسی امکان آبگیری و بهرهبرداری از سدها
امین جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران مهندسی آب

چکیده:

کمیته بررسی امکان آبگیری و بهرهبرداری از سدهای مخزنی جدیدالاحداث از اواخر سال ۱۳۷۳ شکل گرفته که وظیفه اصلی آن بررسی وضعیت سدهای احداث شده در مرحله قبل از آبگیری، رفع نقص و قبل از تحویل موقت است. این کمیته با توجه به جایگاه حاکمیتی خود تا پایان سال آبی ۱۳۹۰-۱۳۸۹ از ۱۱۵سد مخزنی جدیدالاحداث بازدید به عمل آورده است. تدوین گزارش این بازدیدها و دستهبندی نظرات گروههای تخصصی این امکان را فراهم کرده است تا علاوه بر پ یگیری روند رفع نقص در سدهای مختلف، امکان شناسایی نواقص و مشکلات فراگیر در سدهای کشور تا حدی میسر شود. در نتیجه با گذشت زمان میتوان چکیده تجربیات نسلهای گذشته و مصائب و تمهیدات آ نها را در برخورد با مشکلات حاکمیتی، اجرایی و بهر هبرداری را به نیروهای جوانتر انتقال داد و تا حد ممکن از تکرار این مشکلات در سدهای جدیدالاحداث جلوگیری کرد ویا این که با صرف هزینه کمتری مشکلات آتی را پی شگیری یا مرتفع کرد. در این مقاله نواقص فراگیر در سدهای مخزنی جدیدالاحداث در ده سال گذشته ( ۹۰ سد) مورد بررسی قرار گرفته و در سه دسته نواقص فراگیر حاکمیتی، مطالعاتی و اجرائیطبقهبندی شدهاند و در گام بعدی، نواقص فراگیر در هر دسته بر حسب تعداد فراوانی هر نقص مرتب شده و چالشها و تبعات ناشی از آ نها آسیب شناسی شدهاند