سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک; موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، تهران،
محمدعلی ریاحی – دانشیار، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده:

در این مقاله با استفاده از دادههای لرزهای سه بعدی سازند فهلیانی یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران و تبدیل سریع(rapid)رخسارههای تخلخل مخزن، طبقهبندی شده است. تبدیل سریع تنها از عملگر جمع و تفریق استفاده میکند و در یک فرآیند بازگشت پذیر بر روی دادههای لرزهای اعمال میشود. از طیف توان تبدیلگر مذبور، نشانگر جابجایی نامتغیر بوجود میآید، که این نشانگر به گونه ای است که نسبت به تغییرات دیادیک حساس نمیباشد و از اینرو تصادفی بودن رخسارههایتخلخل را میتواند به خوبی نشان دهد. با استفاده از دادههای چاه، تعداد چهار رخساره تخلخل برای منطقه در نظر گرفتهشده-است. نشانگر بدست آمده با استفاده از شبکه عصبی با تغذیه پیشخور دو لایه، به این چهار رخساره تخلخل تبدیل شدهاست. برای بررسی دقت و ضریب موفقیت روش بکار رفته، از ضریب همبستگی بین رخسارههای حاصل از این نشانگر و رخسارههایتخلخل واقعی و نمودار اعتبار سنجی متقابل استفاده شده است. ضریب همبستگی حاصل حدود ۸۵ درصد میباشد. و در نهایت سه مقطع زمانی از رخسارهای تخلخل ارائه شده است.