سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رامین قبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز
منوچهر فتحی مقدم – استاد دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
مهرداد خیرایی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در این تحقیق جریان بر روی سرریز گابیونی با شیب بالادست تاج بررسی شده است. که هدف از آن بررسی اثر شیب بالادست تاج و اندازه های مختلف مصالح بر روی پروفیل سطحی و ضریب دبی جریان درسرریزهای گابیونی و مقایسه آن با سرریز بدنه نفوذناپذیر در شرایط جریان آزاد است. برای این منظور آزمایشاتی بر روی ۳ مدل سرریز گابیونی با شیبتاج متفاوت و ۱ مدل سرریز با بدنه نفوذناپذیر در یک فلوم آزمایشگاهی افقی به طول ، عرض و ارتفاع به ترتیب ١۵ و ۰۳ و ۰۵ متر برای رنج وسیعی از دبی، عمق بالادست، عمق پایین دست و اندازه مصالح انجام شد. نتایج نشان می دهد که در سرریزهای گابیونی ضریب دبی بیشتر از سرریز با بدنه نفوذناپذیر است. در همه ی سرریزهای گابیونی با افزایشاندازه مصالح بار آبی روی سرریز کاهش و ضریب دبی جریان افزایش می یابد. همچنین هرچه شیب بالا دست تاج افزایش یابد بار آبی روی سرریز کاهشو ضریب دبی جریان افزایش می یابد .