سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حدیث حدادی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
مجید رحیم پور – استادیار بخش مهندسی آب ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد مهدی احمدی – استادیار بخش مهندسی آب ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
علیرضا غفوری – کارشناس ارشد آموزشی بخش مهندسی آب ، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

جریان عبوری از یک سرریز جانبی ، از نوع جریانهای متغیر مکانی همراه با کاهش دبی می باشد . با توجه به اینکه معادلات حاکم بر جریانهای متغیر مکانی دارای حل تحلیلی نمی باشند ، مطالعات آزمایشگاهی زیادی بر روی این جریانها صورت گرفته است . اکثر تحقیقاتی که تا کنون انجام شده مربوط به سرریز جانبی لبه تیز بوده و سرریز جانبی لبه پهن کمتر مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته و اندک مطالعات صورت گرفته موجود روی سرریز جانبی لبه پهن محدود به مقاطع مستطیلی و مثلثی بوده است . در این تحقیق هیدرولیک سرریز جانبی به پهن با سطح مقطع ذوزنقه ای با شیب جانبی ۱:۱/۵ د رکانال اصلی با مقطع مستطیلی تحت شرایط جریان زیر بحرانی به صورت آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته ست. اثر عدد فرود کانال و نسبت عمق آب روی سرریز به پهنا روی معادله ضریب دبی بطور جداگانه و همزمان بررسی و معادلاتی ارائه شده است.