سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

زهرا جمشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
محمود شفاعی بجستان – استاد گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
رسول قبادیان – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه رازی

چکیده:

بررسی روی سازه هایترکیبی نشان داده است که در نظر نگرفتن تاثیر روزنه در طراحی این نوع سرریزها خطای قابل توجهی ایجاد می کند نتایج مطالعه ازمایشگاهی نشان داده است این موضوع در مورد سرریزهای منقار اردکی نیز صادق است بطوریکه بسته به ابعاد روزنه ضریب جریانهای ترکیبی درا ین سازه ها ممکن است تا ۴۰ درصد افزایش داشته باشد لذا نمی توان از روابط موجود برای تخمین جریان ترکیبی استفاده کرد به این منظور دراین تحقیق با استفاده از آنالیز ابعادی و انجام عملیات رگرسیون گیری غیرخطی روی داده های بدست امده از یک مطالعه ازمایشگاهی رابطه ای برای این نوع جریان ارائه شده است تحلیل های آماری نشان میدهد که رابطه ارائه شده ضریب همبستگی بالایی دارد.