سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پرهام سلطانی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
محمد ذره بینی – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

ضریب جذبصوت پارچه های تاری پودی با توجه به پارامترهای ساختاری و نفوذپذیری آنها با استفادها ز لوله آمپدانس مورد بررسی قرارگرفت جهت نیل به اهداف این تحقیق تاثیر تراکم پود و تاب نخ و همچنین ضخامت نمونه ها برضریب جذب صوت مورد بررسی قرارگرفت به منظور تعیین اثرضخامت نمونه هایی در۳و۶ لایه تهیه شدند نتایج نشان میدهد که برای همه نمونه ها بیشینه ضریب جذب درفرکانس ۱۰۰۰ و کمینه ضریب جذب صوت درفرکانسهای ۲۵۰و۲۰۰۰ هرتز اتفاق می افتد نتایج نشان میدهد که پارچه های بافته شده درتراکم پود ۳۰ درسانتی متر دارای ضریب جذب صوت بالاتری هستند مشخص گردید که ضریب کاهش نویز نمونه های ۳و۶ لایه ای بافته شده درتراکم پود کمتر نسبت به نمونه های مشابه بافته شده درتراکم پود بیشتر افزایش بیشتری نشان میدهد همچنین مشخص گردید که پارچه های بافته شده از نخهای پود با تاب کمتر دارای ضریب جذب صوت بالاتری هستند.