سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا کرمی محمدی – استادیاردانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
وحید اکرمی – فوق لیسانس دانشگاه شریف
فرزاد نیکفر – فوق لیسانس دانشگاه شریف

چکیده:

تجهیزات پس تهای انتقال نیرو برای تامین فواصل الکتریکی مجاز فاز به زمین بر روی انواع مختلفی از پایه ها نصب می شوند. این پایه ها باید به اندازه کافی بلند باشند تاعلاوه بر رعایت فواصل الکتریکی مجاز بتوانند امنیت پرسنل پست را نیز تامین نمایند. با توجه به اینکه این سازه ها باعث تشدید شتاب های ناشی از بروز زمین لرزه در تراز پایین تجهیز می شوند، لذا سوالی که باید پاسخ داده شود، توانایی یاعدم توانایی تجهیزات موجود برای تحمل این شتابهای افزایش یافته خواهد بود. ،با توجه به الزامات استاندارد IEEE STD 693 در صورتیکه تجهیزی بدون نصب بر روی پایه مورد تست واقع شود، ۲ برابر مقدار معمول / شتابهای ورودی به میز لرزه باید به ۵ افزایش داده شود . در این صورت خریدار تجهیزات باید پایه های تکیه گاهی را به گونه ای طراحی نماید که ضریب۲ باشد. / تشدید آن در تراز زیر تجهیز کمتر از ۲۵در این تحقیق تجهیز و پایه زیر آن به صورت یک سیستم دو درجه آزادی مدل سازی شده و ضریب تشدید پایه برای پهنه بندی های لرزه ای مختلف ارائه شده در استاندارد ۲۸۰۰محاسبه شده است. با توجه به اینکه ضریب تشدید محاسبه۲ بیشتر باشد، نمودارهایی برای / شده نباید از مقدار ۲۵پهنه بندی های لرزه ای مختلف ارائه شده است که می توان ازآنها برای طراحی یا مقاوم سازی پایه تجهیزات استفاده نمود.