سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمد صادقی – موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
هادی صائبی منفرد – موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
علی ماشااله کرمانی – بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین

چکیده:

فرایند پخت با بخار نقش مهمی در تولید قرص خوراک دام (پلت) داشته و شامل حرارت دهی، اضافه کردن رطوبت به مواد خام و مخلوط کردن آن می باشد. همچنین فرایندهای خشک و خنک کردن قرص های تولید شده نیز متضمن پدیده ی انتقال حرارت می باشد. در این پژوهش ضریب انتشار حرارتی قرص های خوراک دام به عنوان تابعی از دما و رطوبت تعیین شد. بازه رطوبتی قرص ها از ۱۱/۸% بر پایه وزن تر تا ۱۸/۲% ( رطوبت هنگام خروج از دستگاه قرص ساز) و بازه دمایی از ۲۵ تا ۸۵ درجه سلسیوس متغیر بود. اندازه گیری ضریب رسانش گرما از تکنیک حالت گذرا و با استفاده از روش منبع خط گرما انجام گردید. در این تحقیق معلوم گردید که کاهش رطوبت (۸-)۱۰×۱۲/۰۷ تا m2/s 8-10×۱۴/۹۲ برای بازده ی رطوبتی فوق تغییر نمود. مقایسه میانگین توسط ازمون کمترین اختلاف معنی دار نشان داد که با افزایش دما از ۲۵ تا ۸۵ درجه سلسیوس میانگین ضریب پخش گرمای پلت های مورد پژوهش کاهش یافته و اختلاف معنی داری برخوردار گردیده است. متوسط ضریب پخش گرما برای ارقام مورد پژوهش از حداکثر m2/s (-8)10×۱۱/۲ برای دمای ۲۵ درجه سانتیگراد تا حداقل m2/s(8-)10×۹/۱ برای دمای ۸۵ درجه سلسیوس بدست امد. آزمایش های انجام شده روی دو گروه از قرص هایی که بر اساس قطر نامی طبقه بندی شده بودند، حکایت از عدم تفاوت معنی دار بین ضریب رسانش گرمایی این دو گروه داشت. همچنین در این پژوهش مدل تجربی از ضریب رسانش گرمای قرص خوراک دام به عنوان توابعی از دما و محتوای رطوبتی ارائه گردید.