مقاله ضریب همکاری گروهی نویسندگان مقالات مجله پژوهش در پزشکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در پژوهش در پزشکی از صفحه ۱۰۹ تا ۱۱۳ منتشر شده است.
نام: ضریب همکاری گروهی نویسندگان مقالات مجله پژوهش در پزشکی
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هم نویسندگی
مقاله ضریب همکاری گروهی
مقاله مجله پژوهش در پزشکی
مقاله مقالات علمی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: صفوی زینب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: همکاری علمی یکی از ویژگی های اصلی نظام پژوهشی می باشد که به سرعت در حال رشد است و همکاری پژوهشی اغلب به عنوان راه حل موثری در دستیابی به دانش و فناوری علمی برای کشورها محسوب می گردد، به طوری که هم نویسندگی و همکاری در نگارش مقالات یکی از شاخص های بررسی اعتبار مقالات علمی می باشد. با توجه به خلاء اطلاعاتی در رابطه با میزان مشارکت نویسندگان مقالات در مجله پژوهش در پزشکی، این تحقیق با هدف تعیین ضریب همکاری گروهی نویسندگان مقالات مجله پژوهش در پزشکی از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ انجام گرفت.
روش بررسی: پژوهش حاضر به روش مقطعی انجام گرفت. جامعه پژوهش شامل کلیه مقالات منتشره در سال های بررسی بود. ۲۵۰ مقاله چاپ شده از نظر تعداد و جنسیت نویسندگان مشخص و ضریب همکاری گروهی بین نویسندگان محاسبه شد. جمع آوری داده ها از طریق مراجعه به اصل مقالات و جهت ورود اطلاعات از نرم افزارExcel  استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و فرمول محاسبه ضریب همکاری انجام گردید.
یافته ها: ۲۵۰ مقاله مورد بررسی دارای ۱۰۲۰ نویسنده بود. میانگین (±انحراف معیار) تعداد نویسندگان ۱٫۹۴±۴٫۰۸ و بیشترین تعداد مقالات توسط ۴ نویسنده نوشته شده بود. در سال های مورد بررسی گرایش نویسندگان به تک نویسندگی کاهش یافته، به طوری که ضریب همکاری نویسندگان در سال های مورد بررسی از ۶۴ صدم در سال ۱۳۸۶ به ۷۶ صدم در سال ۱۳۹۰ افزایش یافت که نشان می دهد نویسندگان مقالات این نشریه، تمایل به تولید آثار مشترک دارند.
نتیجه گیری: به نظر می رسد نویسندگان مقالات مجله پژوهش در پزشکی گرایش زیادی به همکاری گروهی داشته که این همکاری با گذشت زمان سیر صعودی را نشان می دهد. با توجه به این که مشارکت جمعی منجر به افزایش کیفیت فعالیت های پژوهشی می شود انتظار می رود اقدامات لازم توسط مسوولین امور پژوهشی جهت افزایش میزان همکاری محققین در فعالیت های پژوهشی انجام گیرد.