سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمد خردمند – معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه ۸ تهران – فوق لیسانس مهندسی عمر
رحیم سوزنی – فوق لیسانس مدیریت صنایع دانشگاه سمنان- نماینده مدیریت در کیفیت و سرپر

چکیده:

یکپارچه سازی رویه ایست جامع که بخشهای غیر متصل در یکمحیط را به مجموعه ای یکپارچه و استاندارد تبدیل می کند و منجر به مدیریت آسانتر ، سرویسدهی مطلوبتر و کاهشهزینه ها میگردد. با توجه به تعدد عوامل اجرایی در امر مناسب سازی معابر شهری به منظور حمل و نقل و رفت و آمد شهروندان و اینکه تمامی این عوامل و بالاتر از آن کلیه ارگانهای شهرداری در جهت تسهیل امور شهروندان گام بر می دارند که همگی از راههای مختلف به یک هدف مشترک میرسند و آن نیز ایجاد فضایی مناسب، ایمن و قابل تردد و آسان برای شهروندان میباشد. متاسفانه در حال حاضر هیچگونه هماهنگی و تشریک مساعی در انجام امور جاری و اینکه همه امور بر اساسطرح و نقشه کلی انجام گردد در حوزه شهرداری و مدیریت خدمات شهری وجود ندارد و هر واحد اجرایی تنها به انجام امور و شرحوظایفمرتبط به خود می پردازد و این امر باعثبروز مسائل و معضلاتی گردیده از جمله: افزایشهزینه های انجام پروژه ها و انجام پروژه های تکراری و غیر ضروری ، عدم امکان مانور و قدرت انتخاب جهت انجام پروژه ها بعلت مشکلات ناشی از کمبود فضای کاری ، تداخل امور با یکدیگر بعلت عدم ایجاد تعامل و همکاری واحدها با یکدیگر اشاره کرد که با توجه به بررسی یک معبر و آنهم طراحی نامناسب یکراستگرد که ناشی از عدم یکپارچه بودن مدیریت معابر شهری میباشد چه خسارتها و زیانهایی بوجود می آید بعلت عدم هماهنگی و هارمونی بین واحدهای اجرایی و طراحی نامناسب راست گرد روزانه بیشاز ۱۶۰۰ ساعت از وقت شهروندان و بیشاز ۱۰ هزار لیتر بنزین بعلت راه بندان و ترافیکشدید ناشی از طراحی نامناسب راستگرد به هدر می رود که در متن مقاله تشریح خواهد گردید.با برسی آمار و نتایج حاصل از عدم یکپارچه سازی مدیریت معابر شهری و تصاویر و مستندات موجود می توان به ضرورت امر پی برد که چه لطمات و خساراتی ناشی از این عدم یکپارچه سازی بوجود آمده است.