سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پیام فیضی دولت آبادی – کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان.
پوریاولی فیضی دولت آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
سعید شیروانی دوست – کارشناس ارشد گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز.

چکیده:

تاکید بر کشاورزی پایدار از این جهت مهم است که فهم ما نسبت به مشکلاتی چون محدودیت زمینهای کشاورزی دنیا، مشکل فراگیر تخریب خاک، کاهش سریع کیفیت محیط زیست، اثر گلخانهای، وابستگی شدید به منابع غیر قابل تجدید و نیاز به حفظ منابع خاک برای استفاده دراز مدت در مقابل بهره کشی از خاک برای استفاده کوتاه مدت روز به روز افزایش می یابد. در کشور های در حال توسعه چرخه خطرناکی از عملکرد پایین، ویرانی خاک، سوء تغذیه و قحطی ایجاد شده است. بنابراین مدیریت پایدار منابع طبیعی موضوعی جهانی بوده و نیاز به هماهنگی و تلاش دراز مدت برای درک روابط علت و معلولی و توسعه راه حل های مناسب دارد.