سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم معیرزاده – دانشجوی دکترا فلسفه علم- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

رویکرد میان رشته ای تنها کنار هم قراردادن چند مفهوم و یا رشته از دانش نیست بلکه میان رشته ای بیان کننده نسبت و نحوه پیوند و تعامل میان دانش، روش ها، مهارت ها، مفاهیم و ابزارهای مختلفی از رشته های گوناگون است. به بیان دیگر میان رشته ای عبارت است از فرآیند پاسخگویی به پرسش ها، شناخت وحل مسئله، تجزیه و تحلیل موضوع و مسئله ای که با استفاده از دانش و تجارب یک رشته امکان پذیر نباشد وبه همین دلیل در گفتمان میان رشته ای، رویکرد انتقادی بسیار مورد توجه است. تفکر انتقادی یا همان تردید سالم, بازسازی, تجزیه و تحلیل و نقد مسائل است. از آنجا که نقد سازنده در این نوع تفکرمطرح است پس ماهیت این نوع تفکر علاوه بر توانا ساختن انسان در ارائه استدلال , دلایل و ارزیابی مسایل جدید ایجاد و تقویت روحیه همکاری ضمن احترام به عقاید یکدیگر است. از این منظر تفکر انتقادی نوعی مهارت محسوب میشود و به همین دلیل آموزش آن در مدارس به دانش آموزان از ضرورت برخوردار است. این مقاله بر آن است تا نشان دهد چگونه با استفاده از پرسش های بنیادینی که در موضوعات میان رشته ای مطرح است و با توجه به رویکرد انتقادی و روش های کاربردی آن در آموزش، می توان با هنر پرسش گری معلم و با ارائه سوال های چالش برانگیز دانش آموزان را به تفکر ترغیب نمود.