سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

داود کیاکجوری – استادیار و عضو هیئت علمی
امین کوزه گر – کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
بهناز امیری – کارشناس ارشدمدیریت دولتی

چکیده:

بیتردید کارآفرینی نقش بسیار کلیدی در توسعه ی اقتصادی و پایدار همه جوامع دارد. به طوری که امروزه یکی از شاخصهای توسعه در کشورهای رو به رشد محسوب میشود. کارآفرینی مهمترین منبع نوآوری، اشتغالزایی و توسعه میباشد. یکی از عواملی که در کنار کار و سرمایه به عنوان منبع رشد و توسعه اقتصادی مطرح است، وجود کارآفرینان با ویژگیهای پیش برندهای مانند خلاقیت و نوآوری هستند. گسترش روحیه کارآفرینی و تربیت و پرورش کارآفرینان در جامعه اثر مطلوبی بر رشد اقتصادی و اجتماعی دارد. چرا که کارآفرینان با استفاده صحیح از امکانات اقتصادی و خلق فرصتهای تجاری جدید موجب بهبود عملکرد بنگاههایی تولیدی و خدماتی میشوند. بنابراین در این مقاله به منظور بررسی ضرورت کارآفرینی در توسعه اقتصادی و اجتماعی، ابتدا تعاریفی از کارآفرینی، کارآفرینان ارائه خواهد شد. سپس ضرورت کارآفرینی در توسعه اقتصادی و اجتماعی مورد بررسی قرار میگیرد. در نهایت جمعبندی از تحقیق حاضر انجام خواهد شد