بعضی  از مقاله یا کتاب زیر عنوان پانوشته ها بیاورند که در این صورت به توضیحات، همان شماره ای را می دهند که در متن قید کرده اند. رعایت نکته های زیر در سند آوری الزامی است.

۱. آوردن مأخذ فقط برای عبارت و مفهومی که به ذکر مأخذ نیاز دارد.

۲. استفاده از مأخذ معتبر و قابل اطمینان برای مستند سازی مطالب مورد نظر

۳. استفاده مستقیم از منابع اصلی و اشاره به منابع واسطه

۴. استفاده از آخرین چاپ هر کتاب و نسخه  چاپ شده  کتاب خطی مگر ضبط یک نسخه خطی به دلایلی بر نسخه چاپی اهمیت داشته باشد

۵. ارجاع خواننده به منبع اصلی متن ترجمه

۶. اتخاذ شیوه  تلخیصی در نقل مطالب و احتراز از نقل متون فصل.

۷. توضیح مطالب پانویس فقط برای تذکر

۸ ضبط لاتین نامهای بیگانه و اصطلاحات علمی

۹- مقدمه مشتمل بر بیان هدف و هدفهای ارمانی تحقیق و اهمیت و ارزشی تحقیق وتوضیح اجمالی در مورد مسائل مورد بحث، حدود، ارزش و کاستیهای تحقیقاتی که قبلاً در آن زمینه انجام گرفته و احساس نیازی که در حوزه تحقیق به موضوع پژوهشی وجود دارد.

* متن

مشتمل بر تحقیق دقیق مسائل مورد بحث و تشریح ملاکها و مأخذ تحقیقی، جریان تحقیق، یافته ها، نتیجه ها، و کاستیهای پژوهشی موجود است و معمولاً در چند بخش یا چند فصل تنظیم میگردد. شامل مدارک و اطلاعاتی است که مؤلف یا محقق برای مطالعه خواننده افزون از متن پژوهشی، تشخیصی می دهد.

*کتابنامه ها

کتابنامه ها شامل مشخصات منابعی است که برای پژوهشی مورد استفاده بودهاند و به ترتیب حروف الفبایی، نام خانوادگی نویسندگان، طبقه بندی می شوند. اجزای کتابنامه شامل اطلاعاتی از قبیلی نام و نام خانوادگی نویسنده، عنوان اثر، ذکر ویرایش اثر، مشخصات انتشار و تعداد مجلدات است.

*. واژهنامه

شامل اصطلاحات تخصصی اصطلاحات -حلیل پژوهشنامه است که به ترتیب حروف الفبا، رده بندی می شوند.

*نمایه (نامنامه، موضوعنامه) به صورتی از موضوعها و واژه های مهم، اسامی و دیگر مطالب کتابها، روزنامه ها، مجلات و منابع غیر کتابی، گفته می شود و شامل دو بخش نامنامه و موضوعنامه است. برخی از نویسندگان ترجیح می دهند به اقتضای اهمیت متن کتاب خود ارزشی که پارهای از واژههای متن آن دارد، اسامی اشخاص و احیاناً همه  اسامی خاصی را که در متن صفحات کتاب یا پژوهشی ذکر شده به تریتب الفبا زیر عنوان نامنامه در پایان کتاب قرار دهند تا خواننده نیز براحتی بتواند از طریق نمایه، به واژه  مورد جستجویش دسترسی یابد. همچنین است موضوعات مطرح شده در پژوهشنامه که نویسنده به همین شیوه و به ترتیب حروف الفبا طبقه بندی کرده، تحت عنوان موضوعنامه می آورد و زمینه  بسیار مطلوبی را برای دسترسی سریع و آسان خواننده به جزئیات متن میسر می گرداند.