سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

طاهره انصافی مقدم – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور بخش تحقیقات بیابان

چکیده:

شهرستان اراک به لحاظ برخوردار ی از چند عامل آب و هوایی مانند مجاورت با کویر میقان وجود ارتفاعات و …. دارای نوسانات اقلیمی است از آنجایی که یکی از مهمترین روشهای مطالعه تغییر اقلیم استفاده از روشهای آماری و ترسیمی در غالب نمودارهای ساده می باشد دراین مطالعه در ایستگاه های منطقه مورد مطالعه عناصر جوی بلندمدت از قبیل بارش دما در دوره چهل ساله جمع آوری و پس از اجرای آزمونهای استاندارد آماری روشهای متعارف محاسباتی از جمله شاخصهای پراکندگی شامل میانگین دامنه تغییرات انحراف از معیار و ضریب تغییرات با استفاده از روش میانگین متحرک مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. دراین تحقیق ویژگیهای زمانی مکانی بارش و دما در حوضه میقان اراک مورد توجه قرارگرفته و علاوه بر بررسی فرایند خشکی اقلیم در زیرحوضه میقان اراک شاخص آماری برای ارزیابی شدت خشکی و برآورد میزان گسترش آن ارائه شده است.