سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

منیژه قهرودی تالی – دانشیار گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

رودخانه ها به دلیل تغییرات بستر و تغییرات دبی جریان آب هنگامیکه در مرزها قرار می گیرند، سبب ایجاد اختلافات مرزی می شوند، بویژه هنگامیکه تجانس فرهنگی در طرفین مرزها وجود دارد، مشکلات بزرگتری برای دولت مرکزی فراهم می شود.پایش روخانه های مرزی می تواند سبب پیش بینی رفتار رودخانه و در نتیجه کاهش اختلافات مرزی شود. رودخانه ارس مرزمشترک کشورهای جمهوری اسلامی ایران، ترکیه ، جمهورى ارمنستان و جمهورى آذربایجان است . به دلیل موقعیت خاص ژئومرفولوژیکی حوضه ارس، دره این رود دارای تغییرات متعددی در طول زمان شده است که این تغییرات سبب عدم تطابقخطوط مرزی و بستر رودخانه ارس می باشد. هدف پژوهش حاضر پایش تغییرات فرسایش و رسوبگذاری رود ارس می باشد داده های مورد استفاده نقشه های ۱:۲۵۰۰۰ ، انعکاس سطحیSR)تصاویرETMو داده های راداریAsterمی باشد. بهدلیل عدم وجود اطلاعات مکانی از کشورهای همسایه، این تحقیق به این ترتیب انجام شده است که ابتدا زیر حوضه دوزال ازحوضه های مرزی ایران انتخاب شد و سپس بر اساس داده های راداریAsterزیر حوضه های دیگر آن در کشورهای آذربایجان و ارمنستان استخراج شد. مرز ایران و رودخانه ارس بر اساس نقشه های ۱:۲۵۰۰۰ در زیر حوضه های انتخابی جدا گشت.