سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا غفوری – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی، مهندسین مشاور سازه پردازی ایران
هانیه شرفی – دانش آموخته کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه تربیت معلم ته
غلامعباس کاظمی – دکترای هیدروژئولوژی، دانشکده علوم زمین دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

هیدروگراف منابع آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی تهرانکرج و دشتهای کرج و شهریار (بدلیل ازدیاد برداشت آبهای زیرزمینی پس از احداث سد امیرکبیر) نشاندهنده افتی بیش از یک متر بر سال در بازه سالهای۱۳۷۵-۱۳۸۷ م یباشد که موجب کاهش قابل توجه حجم ذخیره آبخوان، اختلال در نحوه بهر هبرداری از چاهها، انحراف و تخریب چا ههای آب، فرونشست زمین و رشد لول ههای جدار شده است. بدین رو ضرورت اجرا،شرایط لازم و پتانسیل منطقه جهت انجام تغذیه مصنوعی مورد بررسی قرار گرفته است. این منطقه دارای شیب توپوگرافی مناسب (کمتر از ۱ درصد)، بستر رودخانه دان هدرشت با نفوذپذیری بالا بوده (رسوبات رد ه GW-GP و GW-GM ،GW با ظرفیت نفوذ ۳۶ تا ۳۶۰۰ میلیمتر در ساعت) و از طرفی به دلیل وجود سد های مخزنی و تنظیمی کرج در بالادست، آبگیر بیلقان پس از سد و همچنین عبور آب از بستر درشت دانه وقلو هسنگی تا این ناحیه از حداقل بار رسوبی برخوردار بوده و همچنین مشکل تملک زمین (استفاده از بستربزرگ رودخانه جهت اجرای طرح تغذیه مصنوعی) وجود ندارد. موقعیت طرح نسبت به آبخوان مناسب بوده وعمق و ضخامت آبخوان و ناحیه غیر اشباع ( ۷۵ تا ۱۶۰ متر ) جهت ذخیر هسازی آب تغذی های گویای راندمان مناسب تغذیه مصنوعی خواهد بود. بستر عریض و درشت دان ه رودخانه قابلیت استفاده جهت ایجاد حوضچه های تغذیه مصنوعی را داشته و مهمترین مزیت این منطقه پتانسیل ش نچا لها یا گودالهای متعدد برداشت شن و۱۰۰ و ۲۰ متر) در حریم رودخانه جهت استفاده ، ماسه (دارای متوسط طول، عرض و ارتفاعی برابر با ۱۰۰بعنوان حوضچ ههای تغذیه مصنوعی م یباشد. با اجرای این طرح از هدر رفت سیلابهای مصنوعی ۴۰ تا ۵۰میلیون مترمکعبی سالیانه سرریزی از آبگیر بیلقان جلوگیری خواهد شد.