سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی شریعتمداری – استادیار و عضو پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
صدیقه ملائیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

چکیده:

پژوهش حاضر به منظور بررسی نگرش اعضای هیئت علمی نسبت به کارگیری روشهای آموزش الکترونیکی د رارتقا فرایند یاددهی یادگیری دانشجویان دانشگاه ازاد اسلامی واحد گرمسار درسال تحصیلی ۸۹-۸۸ انجام شده است روش تحقیق از نظر شیوه گرداوریاطلاعات توصیفی پیمایشی و از نظر هدف کاربردی بوده است جامعه اماری پژوهش اساتید هیئت علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد گرمسار به تعداد N=192 بوده است حجم نمونه مطابق با جدول مورگان n=130 نفر براورد گردید که بصورت تصادفی ساده انتخاب شده است ابزار گرداوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته که دارای ۲۵ سوال در مقیاس پنج درجه لیکرت بوده است روایی پرسشنامه با مطالعه منابع و اخذ نظرات چندتن از اساتید با تجربه و صاحب نظر بدست امد. و برای محاسبه پایایی آن نیز تعداد ۳۰ پرسشنامه بین جامع اماری توزیع و با استفاده از الفای کرونباخ ضریب ۰/۹۴ براوردگردیده است داده های گرداوری شده به کمک روش های امار توصیفی و ازمون استنباطی از طریق نرم افزار اماری spss مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته و نتایج مربوطه به بررسی سئوالات پژوهش نشان داد که آموزش ترکیبی انلاین و حضوری شبکه وب ویدئو کنفرانس اموز ش از طریق موبایل و همچنین تلویزیون آموزشی و نوارهای صوتی و تصویری نقش بسیاری در فرایند یاددهی – یادگیری دانشجویان دارد همچنین نتایج به دست امده نشان میدهد که اعضای هیئتعلمی نسبت به بکارگیری روشهای آموزش الکترونیکی نگرش مثبتی دارند.