سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حمزه صمدی میارکلایی – دانش آموخته کارشناسی مدیریت دولتی
حسین صمدی میارکلایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

چکیده:

بحران رُخدادی طبیعی، غیر مترقبه یا عمدی است که شدیداً بر مردم، دارایی و یا محیط اثر می گذارد. مدیریت یک بحران عمده مستلزم پیشگیری، برنامه ریزی، آزمایش، ارزیابی و نگهداری به منظور تسکین نمودن و به حداقل رساندن پیآمدهای آن بحران است. واکنش مناسب نسبت به حوادث غیر مترقبه نیازمند آمادگی و امکانات و برنامه ریزی مناسب است. در هر بیمارستان، توانایی ها و محدودیت ها باید شناسایی شوند تا با تقویت نقاط ضعف، آمادگی بیشتری برای مقابله با حوادث غیر مترقبه وجود داشته باشد. در این مقاله سعی بر آن شده است تا به ضرورت و اهمیت نقش بیمارستان ها در مواجهه با بلایای طبیعی در مدیریت بحران پرداخته شود. در ابتدای این مقاله، تعاریف متعددی از مفهوم بحران ارائه شده است. سپس، مدیریت بحران به عنوان ابزاری برای به حداقل رساندن پیآمدها و آسیب ها و صدمات ناشی از بحران مورد مداقه قرار گرفته و تعاریفی از مدیریت بحران ارائه شده است. در ادامه مقاله حاضر، به نقش های بیمارستان ها در مدیریت بحران از قبیل: سیستم های مدیریت اطلاعات، روشﻫﺎی ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی راﯾﺎﻧﻪای، تعداد نیروهای انسانی، آموزش و تعلیم نیروی انسانی، طرح مقابله با بلایای طبیعی در مراکز بهداشتی و درمانی، تعداد اتاق های عمل و تعداد کارکنان اتاق عمل، تسهیلات تصویر برداری و وضعیت و امکانات بخش های اورژانس و خوابگاهی ، برنامه ریزی و سازماندهی، انجام مانورهای آمادگی،‌ موانع مدیریت در بیمارستان هابه منظور مواجهه با بحران ها پرداخته شده است. نهایتاً، یافته های تحقیق حاضر بیان گردیده و بحث و نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها صورت گرفته است.